حقوق عمومی در قرآن کریممجموعه مقالات همایش بین المللی
حقوق شهروندی در آراء امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
حقوق و تکالیف سازمان های غیر دولتیدر نظام حقوقی ایران
حقوق عمومی در قرآن کریمچکیده مقالات همایش بین المللی

سازوکارهای حقوقی ارزیابی آثار مقررات گذاری در نظام حقوقی ایران

بایسته های حقوقی برای وزرا

مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان
ارزیابی آثار مقررات گذاری؛ به سوی مقررات گذاری بهتر مجموعه مقالات

در آمدی بر حقوق مجوزهای دولتی
حق مردم بر سلامتیدر پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت تخییرینظام حقوقی صلاحیت های تخییری در قوه مجریه

شیوه نامه تدوین و پیش نویس لوایح
تعقیب مقامات دولتمطالعه تطبیقی
حقوق شهروندیمجموعه مقالات (1)

حقوق شوراهای اداریبررسی حقوقی جایگاه وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه

مرزهای تقنین و اجرا درقانون اساسی ایرانآبان ماه 1382

مسئولیت مدنی، رسانه های همگانی
آشنایی با جرایم مدیران و کارکنان
فرهنگ حقوقیانگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل