پلان تفصیلی کارگروه حقوق مهاجران

روز اول

20/6/96

10-8

تبارشناسی و مفهوم شناسی حقوق مهاجر

آقای محمد علی مهرانفر

12-10

حمایت از مهاجران در نظام بین المللی حقوق بشر

دکتر صفی ناز جدلی

16-14

حقوق مهاجران در منابع اسلامی

دکتر سید محمد ساداتی نژاد

17-16

جمع بندی

روز دوم

(حقوق مهاجران در ایران)

21/6/96

10-8

مهاجران و حق بر شهروندی

دکتر مهناز بیات

10-12

حق کار و تامین اجتماعی مهاجران

دکتر آزاده سادات طاهری

16-14

حق آموزش مهاجران(یک ساعت و 45 دقیقه)

دکتر محمدرضا غایبی

16-17

جمع بندی

روز سوم

(حقوق مهاجران ایرانی)

22/6/96

10-8

احوال شخصیه ایرانیان مهاجر خارج از کشور

آقای رضایی میانرود

10-12

حق برخورداری از حمایت های سیاسی، قضایی و کنسولی

دکتر محمد علی مهرانفر

14-12

حقوق سیاسی ایرانیان مهاجر خارج از کشور

دکتر علیرضا کاظمی ابدی

16-14

جمع بندی

روز چهارم 23/6/96

10-8

احوال شخصیه مهاجران در ایران

آقای مهدی شاهرخی

12-10

تجربیات کنسولگری در مورد مهاجران

آقای محمد جلیلی

16-14

مطالعه موردی پرونده ای از مهاجران ایرانی خارج از کشور

دکتر مجتبی اصغریان

17-16

جمع بندی