آموزش های حقوقی

در راستای ارتقای سطح دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و پیرو برگزاری دوره های آموزشی پیشین، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار می نماید.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 88898717 اداره کل آموزش های کوتاه مدت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی( سرکار خانم روحی) ویا جهت مشاهده فراخوان دوره­ها به سايت imps.ac.ir.wwwمراجعه نماييد