مدرسه تابستانی حقوق شهروندی با تاکید بر گروه های خاص

 

افتتاحیه و کلاس عمومی

افتتاحیه

10-8

19/9/96

دکتر محمد محمدی گرگانی

حقوق شهروندی در اسلام

12-10

دکتر داوود فیرحی

دین، دولت مدرن و حقوق شهروندی در ایران معاصر

16-14

دکتر هادی وحید

حقوق خاص و گروه های خاص

(تئوری و معماری حقوق در قلمرو عملکرد اجتماعی)

18-16