شبیه سازی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و شورای عالی نهاد ملی در مدرسه تابستانی حقوق شهروندی

مدرسه تابستانی "حقوق شهروندی با تأکید بر گروه‌ های خاص" که در نیمه سوم شهریورماه با مشارکت معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه مفید( کلینیک حقوقی) در این دانشگاه برگزار شد،فرصتی بود تا دانشجویان یک‌بار دیگر منشور حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دهند. این مدرسه که مفاهیم حقوق شهروندی بر پایه چهار گروه خاص بیماران، سالمندان،مهاجران و روستائیان را مورد مطالعه قرار داد در آخر با شبیه سازی مرجع ملی حقوق شهروندی پایان یافت.

دکتر ذاکریان رئیس تیم اجرایی شبیه سازی در ابتدای برنامه شبیه سازی به توضیح درباره ی کارگاههای شبیه سازی پرداخته و این کارگاهها را برای دانشجویان حقوق به مثابه ی آزمایشگاههای علوم تجربی قلمداد کردند که تجربیات و دیده های دانشجویان را افزایش می دهد. وی اضافه کرد :«دانشجویان در کنار مباحث آکادمیک و تئوری و پیش از ورود به سمت های اجرایی چون قضاوت، وکالت، وزارت و... یاد می گیرند که چگونه در یک جایگاه استاندارد رفتار کرده و تصمیم گیری کنند».پس از توضیح چگونگی شبیه سازی، دو سناریوی شبیه سازی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در زمینه اثرات مخرب گردوغبار در استان خوزستان ناشی از خشکی تالاب ها و شبیه سازی شورای عالی نهاد ملی برای پیگیری ممنوعیت حق بر تدریس زبان و ادبیات مادری با تعیین نقش ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا براساس عنوان خودشان اعم از نقش های حکومتی و غیرحکومتی در مورد دو موضوع گفته شده در نهاد ملی نقش آفرینی کنند.

این دو سناریو با نظرات مخالف و موافقان در سمت های مختلف مورد نقد و چالش قرار گرفت و نهایتاَ تصمیماتی از سوی شرکت کنندگان ارائه شد.